Disclaimer

Scouting Urmond is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van of in verband met het gebruik van, het onvermogen tot gebruik van, of het als uitgangspunt gebruiken van deze website of een gelinkte site.

Aan het vervaardigen en onderhouden van deze website wordt de uiterste zorg besteed. Desondanks kan informatie ontbreken of informatie onvolledig of onjuist zijn. Scouting Urmond aanvaardt geen aansprakelijkheid in het geval informatie ontbreekt, onjuist of onvolledig is, die op deze website worden gezet.

Het is niet toegestaan om welke informatie of foto’s dan ook, van deze site te kopiëren/over te nemen zonder toestemming van de webmaster. Opzettelijke schending van het auteursrecht is in Nederland een misdrijf en kan met gevangenisstraf worden bestraft. Bij schending van auteursrecht kan bij de politie aangifte gedaan worden. In de praktijk zal zelden tot vervolging worden overgegaan tenzij sprake is van grootschalige opzettelijke inbreuk.

Artikel 1 van de auteurswet 1912 definieert ‘auteursrecht’ als volgt: “Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.”